Download Cleo

Gebruiksvoorwaarden

LEES AANDACHTIG DE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“GEBRUIKSVOORWAARDEN”) VOORDAT U DEZE APPLICATIE VOOR PATIËNTEN MET MULTIPLE SCLEROSE (“MS-APP”) GEBRUIKT

HET DOWNLOADEN OF GEBRUIK VAN DE MS-APP HOUDT IN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN MET HET PRIVACY- EN TOESTEMMINGSBELEID VAN ONZE APP VOOR PATIËNTEN MET MS. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, KRIJGT U GEEN TOEGANG TOT DE MS-APP EN ZAL U DEZE NIET KUNNEN GEBRUIKEN.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een akkoord tussen de onderneming Biogen Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Biogen” of “ons” genoemd) enerzijds, en u, anderzijds. We raden u aan om een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af te drukken en te bewaren.

Extra voorwaarden. De MS-app biedt een aantal diensten aan die mogelijk geregeld kunnen worden door bepalingen en specifieke extra gebruiksvoorwaarden. Voor u de betrokken diensten gebruikt, moet u deze extra voorwaarden accepteren. Deze Gebruiksvoorwaarden en elke andere extra voorwaarde zullen op gelijke wijze worden toegepast. In geval van een onoplosbare tegenstrijdigheid tussen een extra voorwaarde en deze Gebruiksvoorwaarden, geldt de aanvullende voorwaarde.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. Biogen kan op elk moment de MS-app, deze Gebruiksvoorwaarden of regels voor het gebruik ervan wijzigen. De wijzigingen worden in de applicatie vermeld, gelieve dus de Gebruiksvoorwaarden na te kijken wanneer u de MS-app gebruikt. Als u na de publicatie van de wijzigingen de MS-app blijft gebruiken, verbindt u zich ertoe deze te aanvaarden. Alle veranderingen worden van kracht zodra we ze publiceren en worden toegepast wanneer u inlogt en de MS-app gebruikt.

MERK OP DAT DE HUIDIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEPALINGEN BEVATTEN DIE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U BEPERKEN.

OMVANG VAN HET GEBRUIKSRECHT

De MS-app is eigendom van Biogen en wordt u in licentie gegeven voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Biogen nodigt u uit om de MS-app te bekijken, te gebruiken en te downloaden uitsluitend ter uwer informatie. Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toestemming om enig deel van de MS-app te kopiëren, te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken of deze anders te gebruiken. Overeengekomen wordt dat Biogen uw gebruik van deze mobiele app om welke reden dan ook en zonder enige kennisgeving kan stoppen, wijzigen of beperken. Alle rechten die in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend, blijven aan Biogen voorbehouden.

DE MS-APP GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES OF PROFESSIONELE DIENSTEN. De inhoud van de MS-app is uitsluitend bedoeld om u informatie te geven over het behandelde onderwerp. Wij raden u aan om de informatie die u via de MS-app verzamelt, te verifiëren met andere bronnen en deze zorgvuldig te bestuderen met een zorgverlener. Door een continu gebruik van de MS-app kunt u informatie verzamelen in verband met uw multiple sclerose. U bent zelf verantwoordelijk om de gegevens samen met uw zorgverlener te analyseren. De MS-app trekt geen enkele conclusie op basis van gegevens en verstrekt geen aanbevelingen. De verstrekte informatie en verzamelde gegevens zijn niet bedoeld om een medische raadpleging of advies te vervangen die de arts of zorgverlener u voorstelt. Als u medische zorg of advies wenst, raden we u aan om een zorgverlener te raadplegen. Het is duidelijk dat Biogen geen enkele dienst, medisch of professioneel advies geeft via de MS-app.

GEBRUIKERS EN ACCOUNTS

De MS-app is niet ontworpen voor personen jonger dan 18 jaar. U MOET MINSTENS 18 JAAR ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE MS-APP EN OM DEZE TE GEBRUIKEN. Voor toegang, gebruik en/of invoeren van informatie via of in de MS-app, moet u minstens 18 jaar zijn.

Het is mogelijk dat u een account moet aanmaken en u moet registreren om specifieke diensten van de MS-app te gebruiken. Als u een account aanmaakt, gaat u met het volgende akkoord: - het aanmaken van slechts één account;
- het verstrekken van de juiste, exacte, actuele en volledige informatie over uw persoon;
- ervoor zorgen dat uw informatie bijgewerkt en correct is;
- het wachtwoord van uw account niet openbaar maken en niet delen met derden, en
- Biogen informeren als u ontdekt of vermoedt dat uw account gehackt is of de veiligheid ervan geschonden is.

U stemt er ook mee in antwoord te geven op en over alle activiteiten op het account die u aanmaakte en u aanvaardt alle risico’s van een niet-toegelaten gebruik van uw account.

U bent verplicht te zorgen voor de apparatuur en de diensten die u nodig hebt om toegang te krijgen tot de MS-app en om deze te gebruiken. Wij kunnen de toegankelijkheid van de MS-app niet garanderen, op geen enkel apparaat of toestel of met welk software- of serviceplan dan ook.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht uw recht tot toegang en het gebruik van de MS-app of een onderdeel ervan te allen tijde op te zeggen en te blokkeren, of om de toekomstige toegang en het gebruik van de MS-app te verhinderen en om uw account en alle verzamelde informatie te verwijderen. Elke verplichting of aansprakelijkheid voor de beëindiging van uw toegang tot de MS-app zal van kracht blijven na de beëindiging ervan.

VERANTWOORD GEBRUIK

U kunt de MS-app gebruiken in een wettelijk kader en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Het is niet toegestaan de MS-app te gebruiken:
- voor doeleinden die illegaal zijn of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden;
- om schade te berokkenen aan een persoon of entiteit;
- om de goede werking van de MS-app te belemmeren, of
- om inhoud te uploaden, te posten of te verzenden die wetten schendt, die inbreuk maakt op de rechten van derden of die op enige wijze lasterlijk, beledigend, obsceen of aanstootgevend materiaal bevat (gedefinieerd naar eigen inzicht van Biogen).

U GAAT ERMEE AKKOORD OM DE ONDERNEMING BIOGEN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MANAGERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS TE VERDEDIGEN, TE VERGOEDEN EN TE ONTSLAAN VAN VERANTWOORDELIJKHEID IN HET GEVAL VAN CLAIMS, ACTIES OF VORDERINGEN, SCHULDEN EN WERKELIJKE OF GEPLANDE VERORDENINGEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE GERECHTSKOSTEN EN BOEKHOUDKOSTEN) DIE VOORTVLOEIEN (OF LIJKEN VOORT TE VLOEIEN) UIT UW GEBRUIK VAN DE MS-APP OP EEN MANIER DIE INGAAT OF LIJKT IN TE GAAN TEGEN HET TOEPASSELIJK RECHT OF TEGEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Terbeschikkingstelling van de MS-app

U gaat ermee akkoord dat de MS-app of bepaalde van zijn functies van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder u in te lichten. Elke nieuwe functie die de huidige MS-app aanvult, versterkt of wijzigt, is aan deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen.

U gaat ermee akkoord dat we, naar eigen inzicht, uw toegang tot de MS-app weigeren of dat we de MS-app (of een functie, een programma of een inhoud ervan) niet langer meer door u of door andere gebruikers (permanent of voorlopig) laten gebruiken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. Zodra u dit wenst, kunt u stoppen een van de functies van de MS-app te gebruiken.

U stemt ermee in dat wanneer we de toegang tot uw account deactiveren, u geen toegang meer hebt tot de MS-app, tot de details van uw account of tot elk ander bestand van uw account.

De extra bepalingen en voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden van mobiele diensten”) zijn eveneens van toepassing:
- U stemt ermee in dat u volledig instaat voor alle kosten voor verzending en gegevensoverdracht die gelden voor het gebruik van uw mobiel toestel om toegang te krijgen tot de MS-app. Alle kosten voor verzending worden in rekening gebracht en doorgerekend aan uw provider. Gelieve contact op te nemen met uw provider om de prijsafspraken, het deelnemingsstatuut en de details te kennen.
- U begrijpt dat mobiele diensten niet overal en op elk moment beschikbaar zijn en dat de ontvangst beïnvloed kan worden door het product, de software, het bereik of de servicewijzigingen van uw leverancier of andere.
- De extra bepalingen en voorwaarden kunnen toegepast worden op uw gebruik van onze mobiele applicaties op het type mobiel toestel dat u gebruikt.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U gebruikt de MS-app of haar inhoud op eigen risico. Tenzij anders bepaald, biedt Biogen geen enkele uitdrukkelijke, expliciete of impliciete garantie over de juistheid, de betrouwbaarheid of de beschikbaarheid van de MS-app. Zonder het algemene karakter van het voorgaande te beperken, wraakt Biogen, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES VAN EIGENDOM EN HET NIET-SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, met betrekking tot alle inhoud die toegankelijk is via de MS-app. Het is mogelijk dat de voornoemde uitsluitingen niet toegepast worden in rechtsgebieden die de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties niet toestaan.

Biogen garandeert niet dat de functies gehost in de MS-app betrouwbaar, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de MS-app vrij zal zijn van virussen, andere schadelijke componenten of transmissievertragingen, of dat de storingen zullen verholpen worden ook als de onderneming Biogen daarvan op de hoogte is.

Hoewel de inhoud van de MS-app regelmatig bijgewerkt wordt, is Biogen niet verplicht om de informatie in de MS-app te updaten en zal ze niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten ontstaan bij het updaten van informatie. Biogen wijst elke aansprakelijkheid af over de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid of het nut van de door de MS-app verstrekte of geraadpleegde informatie. U dient de informatie in deze mobiele applicatie te controleren voordat u erop vertrouwt.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Biogen elke aansprakelijkheid af voor de directe, indirecte, speciale, onvoorziene schade, gevolgschade, schadevergoeding of voor elke andere schade die voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de MS-app te gebruiken, of voor de inhoud die beschikbaar is op deze applicatie.

De globale verantwoordelijkheid van Biogen, haar gelieerde ondernemingen en haar dochterondernemingen wat de schade, verliezen en oorzaken van de vordering betreft (contractueel, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of van andere aard), zal nooit hoger zijn dan het door u betaalde bedrag, als u dit deed, om toegang te krijgen tot de MS-app of 100 dollar, als dit lager is. U stemt ermee in om alle vorderingen binnen het (1) jaar in te stellen vanaf de datum van regularisatie van de vordering en aanvaardt dat alle vorderingen na deze datum vervallen.

Auteursrechten en handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud op de MS-app beschermd door auteursrechten, bescherming vormgeving (“trade dress”), handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten van Biogen en/of haar filialen of andere partijen die een heffing betalen op de inhoud van Biogen. De inhoud van deze MS-app wordt in zijn geheel beschermd door buitenlandse en Noord-Amerikaanse wetten op het auteursrecht. U heeft geen toelating om een deel van de inhoud te kopiëren, te wijzigen, te uploaden, te downloaden, te publiceren, over te dragen, heruit te geven of te verspreiden, inclusief en zonder beperking, de code in de MS-app, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Onder voorbehoud van wat voorafgaat, mag geen enkel element in de MS-app geïnterpreteerd worden als het verlenen van een vergunning of van andere rechten volgens een octrooi, een gedeponeerd merk, een auteursrecht of een ander intellectueel eigendom van Biogen of een andere derde. Het niet-geautoriseerde gebruik van een gedeponeerd merk, een dienstmerk of een logo van Biogen kan een overtreding vormen van de federale, economische of buitenlandse wetten op het gebied van gedeponeerde merken.

U mag geen enkel auteursrecht, gedeponeerd merk of ander eigendomsrechten in de MS-app verwijderen of wijzigen. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Promoties

We kunnen promotiecampagnes op de MS-app uitvoeren, zoals
- “sweepstakes”
- wedstrijden
- of loterijen.
Voor de lancering van elke campagne zullen we de officiële regels publiceren.

Feedback en inschrijvingen

We aanvaarden geen spontane ideeën. Als u ons inhoud doorgeeft via de MS-app, verleent u Biogen uitdrukkelijk recht op niet-exclusieve, volledig overdraagbare, toewijsbare en in licentie gegeven royalty’s en de toelating om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, presenteren, verzenden, aanpassen, publiceren, vertalen, heruit te geven en deze wereldwijd en voor altijd te verspreiden in alle huidige of toekomstige media en voor alle juridische professionele doeleinden van Biogen en haar dochterondernemingen (inclusief, maar niet beperkt tot reclame, promotie en commerciële doeleinden). U stemt er ook mee in dat, voor zover de inhoud die u doorgaf u kan identificeren via uw naam, gelijkenis, stem of andere, deze door u verleende licentie automatisch ons gebruik van uw identificatie zal dekken en uitbreiden als onderdeel van het gebruik van de door u ingediende inhoud. U garandeert verder dat u afstand doet van alle zogenaamde “morele” rechten.

LINKS

De links in de MS-app maken het mogelijk om andere applicaties, websites of diensten te raadplegen die niet afhankelijk zijn van Biogen. Wij staan niet achter en zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of dit soort diensten. Het raadplegen van deze websites en het gebruik van dergelijke diensten is op eigen risico.

PLAATS VAN DIENSTVERRICHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik dat u van de MS-app maakt, worden geregeld door de wetten van de Commonwealth van Massachusetts, zonder rekening te houden met de keuze van de verordeningen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Elk gebrek of vertraging van Biogen in de toepassing van een deel van de huidige Gebruiksvoorwaarden geldt als het afstand doen van de rechten van Biogen volgens deze Gebruiksvoorwaarden zowel voor eerdere als toekomstige verordeningen van een persoon. Noch de ontvangst van fondsen door Biogen, noch het beroep van een persoon op acties van Biogen worden beschouwd als het afstand doen van een deel van deze Gebruiksvoorwaarden. Alleen een schriftelijke, specifieke en ondertekende afstandsverklaring door een erkende vertegenwoordiger van Biogen zal een juridisch effect hebben. Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden illegaal, nietig of ontoepasselijk wordt beschouwd krachtens de huidige of toekomstige wetgeving, moet deze bepaling worden verwijderd zonder de toepasbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor de partijen en worden ten uitvoer gelegd ten behoeve van hen en van hun opvolgers en rechthebbenden. Deze Gebruiksvoorwaarden en de rechten krachtens deze voorwaarden kunnen worden overgedragen door Biogen, maar u kan ze niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Biogen. De titels en legendes van dit document zijn alleen bedoeld om het lezen te vergemakkelijken.

OVERTREDINGEN EN AANVULLENDE REGELS

Biogen behoudt zich het recht voor om alle wettelijke en rechtsgebonden middelen te gebruiken in geval van tekortkoming aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan de regels en voorschriften die gelden voor de MS-app, met inbegrip van het recht om toegang te verkrijgen tot de MS-app vanaf het adres van een mobiel apparaat.

VRAGEN?

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met de personen vermeld in de paragraaf “Neem contact met ons op” (“Contact Us”) van de MS-app.

De patiënten hebben de mogelijkheid om de bijwerkingen van geneesmiddelen aan de gezondheidsinstanties te melden. U kunt bijwerkingen rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Via de website: www.lareb.nl

Jouw leven telt

Maak kennis met Cleo, de app die jou kan helpen om te gaan met je leven met Multiple Sclerose.

Disponível no Google Play Descarregar na App Store

Je gegevens worden veilig opgeslagen en beschermd.

Cleo

Disponível no Google Play Descarregar na App Store